Last edited by American Bible Society
18.06.2021 | History

2 edition of Hiligaynon Bible found in the catalog.

Hiligaynon Bible

from an unedited manuscript in the Bibliotheque Nationale, Paris.

 • 1265 Want to read
 • 961 Currently reading

Published by Administrator in American Bible Society

  Places:
 • United States
  • Subjects:
  • American Bible Society


   • Download Hiligaynon Bible Book Epub or Pdf Free, Hiligaynon Bible, Online Books Download Hiligaynon Bible Free, Book Free Reading Hiligaynon Bible Online, You are free and without need to spend extra money (PDF, epub) format You can Download this book here. Click on the download link below to get Hiligaynon Bible book in PDF or epub free.

   • nodata

    StatementAmerican Bible Society
    PublishersAmerican Bible Society
    Classifications
    LC ClassificationsOctober 1992
    The Physical Object
    Paginationxvi, 123 p. :
    Number of Pages89
    ID Numbers
    ISBN 100005435676
    Series
    1nodata
    2
    3

    nodata File Size: 8MB.


Share this book
You might also like

Hiligaynon Bible by American Bible Society Download PDF EPUB FB2


This translation uses an informal language style and applies a meaning-based translation philosophy. 25 Nagbunok ang ulan, nag-awas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabaskog Hiligaynon Bible hangin sa balay. Pagapatyon ako, kag sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon ako. 48 Sang puno na ang sahid ginbutong ini sang mga mangingisda pa higad kag naglingkod sila sa pagpili sang mga isda. Mateo 2 Hiligaynon Bible Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Betlehem nga sakop sang Judea sa panahon nga si Herodes ang hari, may nag-abot nga mga tawo sa Jerusalem halin sa sidlangan, nga nakatuon sang mga bituon.

Kon magpamati sia sa imo, ti magabalik ang inyo pag-ayuhay. Nagasunodsunod sia sa aton kag nagagahod! Pila bala ka alat ang inyo ginpuno? Dayon iya ginkuha ang lima ka bilog nga tinapay kag duha ka isda, nagtangla sa langit kag nagpasalamat sa Dios. 8 Ano bala ang ginkadto ninyo nga tan-awon? MGA TAGA-ROMA 14:9 Kay sa sining katuyuan napatay si Cristo, kag nabuhi liwat agud nga mangin-Ginuo siya sang mga patay kag sang mga buhi.

Karon may isa diri nga labaw pa kay Jonas!

Hiligaynon bible new testament

24 Nagasiling pa gid ako sa inyo nga mas mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios sang sa isa ka kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom.

Pero wala ini matumba kay napasad ini sa bato. Si Raquel nagahibi Tungod sa iya mga kabataan, Nagahibi sia kag indi gid malugpayan, Kay sila tanan nagkalamatay. Ang inyo mga sumolunod amo man ang nagapamatuod nga sayop gid kamo! Sa imo ngalan nagwali kami, sa imo ngalan nagtabog kami sang mga yawa kag naghimo sang madamo nga mga milagro! Bisan ang mga manugsokot sang buhis nagahimo man sina!

MGA TAGA —EFESO 2:8-9 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios — Hiligaynon Bible indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal. 25 Gani tuman na sa eskuwela nga manginpareho sa iya maestro, kag sa ulipon nga manginpareho sa iya agalon.